ประวัติความเป็นมา


                    การฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน แห่งประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อวันที่ ... เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 โดยมติของกรรมการบริหารชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใช้ชื่อย่อว่า “ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับ อสม. มีสวัสดิการ/หลักประกันความมั่นคง เสริมสร้างขวัญและกำลังใจ ตอบแทนคุณงามความดีของ อสม. มีจิตอาสา เสียสละ ที่เข้ามามีส่วนร่วมดูแล สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน

     กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จึงร่วมมือกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้


Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน