ระเบียบข้อบังคับต่างๆ


1. ข้อบังคับ ฌกส อสม

2. ระเบียบสมาคมฯ 5 ฉบับ

3. หลักเกณฑ์การสมัครเป็นสมาชิกของข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ

4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระบบงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทยระหว่างกรม สบส. สมาคม ฌกส.อสม. และ ธกส.

5. คำสั่งสมาคม ฌกส.อสม. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ระดับจังหวัด

6. ข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์ประสานงานสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน