ไฟล์ดาวโหลด


หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงิน (นำส่งธนาคาร)
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
เอกสาร หลักฐานเพื่อขอรับเงินสงเคราะห์
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก/ขอเปลี่ยนหรือเพิ่มจำนวนผู้รับเงินสงเคราะห์
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
แบบฟอร์มป้ายมอบเงินสงเคราะห์สมาชิก ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
แนวทางการดำเนินงานสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
หนังสือรับรองผู้รับผลประโยชน์ตามข้อบังคับ ข้อ 22 (6)
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
หนังสือขออุทธรณ์ (กรณีขอคืนสมาชิกภาพ)
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
แบบฟอร์มคำขอค่าจัดการศพ (เป็นเงินที่หักจากยอดเงินสงเคราะห์โดยประมาณที่จะได้รับนำมาจ่ายให้ผู้จัดการศพก่อน เงินส่วนที่เหลือจะจ่ายให้กับผู้รับผลประโยชน์ที่สมาชิกได้ระบุไว้)
วันที่นำเข้าเอกสาร : 23 มิถุนายน 2567 ประกาศโดย : Admin
Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน