ข่าวประชาสัมพันธ์


1. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน ,มิถุนายน 2567 ครั้งที่ 1 21 มิถุนายน 2567

2. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ มิถุนายน พ.ศ. 25677 มิถุนายน 2567

3. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร มิถุนายน 2567 7 มิถุนายน 2567

4. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25677 มิถุนายน 2567

5. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 25677 มิถุนายน 2567

6. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2567 (เพื่อนบ้านอสม.) 4 มิถุนายน 2567

7. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มิถุนายน 2567 4 มิถุนายน 2567

8. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 1 21 พฤษภาคม 2567

9. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2567 (เพื่อนบ้านอสม.) 8 พฤษภาคม 2567

10. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ พฤษภาคม พ.ศ. 25678 พฤษภาคม 2567

11. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร พฤษภาคม 25678 พฤษภาคม 2567

12. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 8 พฤษภาคม 2567

13. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25678 พฤษภาคม 2567

14. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤษภาคม 2567 4 พฤษภาคม 2567

15. รายชื่อสมาชิกคู่สมรสที่สมาคมไม่สามารถหักเงินสงเคราะห์30 เมษายน 2567

16. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน เมษายน 2567 ครั้งที่ 1 22 เมษายน 2567

17. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย เมษายน 2567 (เพื่อนบ้านอสม.)9 เมษายน 2567

18. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ เมษายน พ.ศ. 25679 เมษายน 2567

19. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร เมษายน 25679 เมษายน 2567

20. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 9 เมษายน 2567

21. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน เมษายน พ.ศ. 25679 เมษายน 2567

22. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 2567 9 เมษายน 2567

23. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 2567 9 เมษายน 2567

24. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 2567 9 เมษายน 2567

25. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มีนาคม 2567 ครั้งที่ 1 25 มีนาคม 2567

26. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ มีนาคม พ.ศ. 2567 8 มีนาคม 2567

27. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567

28. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 8 มีนาคม 2567

29. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 8 มีนาคม 2567

30. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มีนาคม 2567 (เพื่อนบ้านอสม.) 8 มีนาคม 2567

31. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567

32. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ครั้งที่ 1 21 กุมภาพันธ์ 2567

33. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2567 (เพื่อนบ้านอสม.) 6 กุมภาพันธ์ 2567

34. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร กุมภาพันธ์ 2567 6 กุมภาพันธ์ 2567

35. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 6 กุมภาพันธ์ 2567

36. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25676 กุมภาพันธ์ 2567

37. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25676 กุมภาพันธ์ 2567

38. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กุมภาพันธ์ 2567 6 กุมภาพันธ์ 2567

39. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มกราคม 2567 ครั้งที่ 117 มกราคม 2567

40. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มกราคม 2567 (เพื่อนบ้านอสม.)5 มกราคม 2567

41. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร มกราคม 2567 5 มกราคม 2567

42. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 2567 5 มกราคม 2567

43. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ มกราคม พ.ศ. 25675 มกราคม 2567

44. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 25675 มกราคม 2567

45. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มกราคม 25675 มกราคม 2567

46. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน ธันวาคม 2566 ครั้งที่ 126 ธันวาคม 2566

47. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมได้รับแจ้งเสียชีวิต แต่ยังไม่ได้รับเอกสารใบมรณะบัตร ธันวาคม 2566 7 ธันวาคม 2566

48. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 7 ธันวาคม 2566

49. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ ธันวาคม 25667 ธันวาคม 2566

50. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 25667 ธันวาคม 2566

51. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ธันวาคม 2566 (เพื่อนบ้านอสม.)7 ธันวาคม 2566

52. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน ธันวาคม 25667 ธันวาคม 2566

53. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1 23 พฤศจิกายน 2566

54. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 2566 (เพื่อนบ้านอสม.)12 พฤศจิกายน 2566

55. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ พฤศจิกายน 25667 พฤศจิกายน 2566

56. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25667 พฤศจิกายน 2566

57. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ พฤศจิกายน 25667 พฤศจิกายน 2566

58. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25667 พฤศจิกายน 2566

59. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤศจิกายน 25667 พฤศจิกายน 2566

60. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน ตุลาคม 2566 ครั้งที่ 119 ตุลาคม 2566

61. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับรองผู้สมัครให้เป็นสมาชิกสมาคม สมาคมจะรับรองผู้ที่สมัครใหม่เพื่อเป็นสมาชิกสมาคมเฉพาะผู้ที่16 ตุลาคม 2566

62. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ ตุลาคม 256611 ตุลาคม 2566

63. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256611 ตุลาคม 2566

64. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256611 ตุลาคม 2566

65. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256611 ตุลาคม 2566

66. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256611 ตุลาคม 2566

67. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ตุลาคม 2566 (เพื่อนบ้านอสม.) 8 ตุลาคม 2566

68. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน ตุลาคม 25668 ตุลาคม 2566

69. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กันยายน 2566 ครั้งที่ 122 กันยายน 2566

70. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย กันยายน 2566 (เพื่อนบ้านอสม.)6 กันยายน 2566

71. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 25666 กันยายน 2566

72. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ กันยายน 25666 กันยายน 2566

73. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน กันยายน พ.ศ. 25666 กันยายน 2566

74. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กันยายน พ.ศ. 25666 กันยายน 2566

75. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน สิงหาคม 2566 ครั้งที่ 122 สิงหาคม 2566

76. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ สิงหาคม 25667 สิงหาคม 2566

77. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25667 สิงหาคม 2566

78. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน สิงหาคม พ.ศ. 25667 สิงหาคม 2566

79. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย สิงหาคม 2566 (เพื่อนบ้านอสม.)7 สิงหาคม 2566

80. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน สิงหาคม 25667 สิงหาคม 2566

81. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 120 กรกฎาคม 2566

82. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 120 กรกฎาคม 2566

83. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 25666 กรกฎาคม 2566

84. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารหรือหลักฐานในการขอรับเงินสงเคราะห์ 6 กรกฎาคม 2566

85. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน กรกฎาคม พ.ศ. 25666 กรกฎาคม 2566

86. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย กรกฎาคม 2566 (เพื่อนบ้านอสม.)5 กรกฎาคม 2566

87. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กรกฎาคม 25665 กรกฎาคม 2566

88. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2566 ครั้งที่ 122 มิถุนายน 2566

89. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน มิถุนายน พ.ศ. 256614 มิถุนายน 2566

90. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ (กุมภาพันธ์2566 - พฤษภาคม 2566)14 มิถุนายน 2566

91. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 256614 มิถุนายน 2566

92. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มิถุนายน 2566 (เพื่อนบ้านอสม.)9 มิถุนายน 2566

93. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มิถุนายน 25669 มิถุนายน 2566

94. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 123 พฤษภาคม 2566

95. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2566 (เพื่อนบ้านอสม.)5 พฤษภาคม 2566

96. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย พฤษภาคม 2566 (เพื่อนบ้านอสม.) 4 พฤษภาคม 2566

97. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต ที่สมาคมยังไม่ได้รับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ (พฤษภาคม 2566)4 พฤษภาคม 2566

98. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 25664 พฤษภาคม 2566

99. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน พฤษภาคม พ.ศ. 25664 พฤษภาคม 2566

100. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤษภาคม 25664 พฤษภาคม 2566

101. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน เมษายน 2566 ครั้งที่ 121 เมษายน 2566

102. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน เมษายน พ.ศ. 256610 เมษายน 2566

103. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน เมษายน พ.ศ. 256610 เมษายน 2566

104. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย เมษายน (เพื่อนบ้านอสม.) 25667 เมษายน 2566

105. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 25667 เมษายน 2566

106. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มีนาคม 2566 ครั้งที่ 121 มีนาคม 2566

107. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน มีนาคม พ.ศ. 256610 มีนาคม 2566

108. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566 10 มีนาคม 2566

109. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มีนาคม (เพื่อนบ้านอสม.) 256610 มีนาคม 2566

110. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มึนาคม 256610 มีนาคม 2566

111. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ครั้งที่ 124 กุมภาพันธ์ 2566

112. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256614 กุมภาพันธ์ 2566

113. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256614 กุมภาพันธ์ 2566

114. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย กุมภาพันธ์ (เพื่อนบ้านอสม.) 25668 กุมภาพันธ์ 2566

115. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กุมภาพันธ์ 25668 กุมภาพันธ์ 2566

116. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กุมภาพันธ์ 25668 กุมภาพันธ์ 2566

117. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มกราคม 2566 ครั้งที่ 123 มกราคม 2566

118. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 256620 มกราคม 2566

119. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน มกราคม พ.ศ. 256617 มกราคม 2566

120. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มกราคม 2566 5 มกราคม 2566

121. **video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย มกราคม 25665 มกราคม 2566

122. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มกราคม 2566 5 มกราคม 2566

123. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 120 ธันวาคม 2565

124. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 256514 ธันวาคม 2565

125. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน ธันวาคม พ.ศ. 256513 ธันวาคม 2565

126. **video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ธันวาคม 256513 ธันวาคม 2565

127. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน ธันวาคม 256513 ธันวาคม 2565

128. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน พฤศจิกายน 2565 ครั้งที่ 122 พฤศจิกายน 2565

129. ข่าวประชาสัมพันธ์ รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 256520 พฤศจิกายน 2565

130. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน พฤศจิกายน พ.ศ. 25659 พฤศจิกายน 2565

131. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤศจิกายน 25659 พฤศจิกายน 2565

132. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤศจิกายน 25659 พฤศจิกายน 2565

133. ***video***สรุปข่าวฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย พฤศจิกายน 25658 พฤศจิกายน 2565

134. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤศจิกายน 25658 พฤศจิกายน 2565

135. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน ตุลาคม2565 ครั้งที่ 128 ตุลาคม 2565

136. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน ตุลาคม2565 ครั้งที่ 128 ตุลาคม 2565

137. ***video***สรุปข่าวประจำเดือน ตุลาคม 256519 ตุลาคม 2565

138. วิดีโอ*** สรุปข่าวประจำเดือนตุลาคม 256519 ตุลาคม 2565

139. ***ประชาสัมพันธ์ *** สำหรับคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ ที่สมัครสมาชิกสมาคม แต่ไม่ถูกหักเงินในวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา18 ตุลาคม 2565

140. ***ประชาสัมพันธ์ *** สำหรับคู่สมรสและเจ้าหน้าที่ ที่สมัครสมาชิกสมาคม แต่ไม่ถูกหักเงินในวันที่ 12 ตุลาคม ที่ผ่านมา18 ตุลาคม 2565

141. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน ตุลาคม พ.ศ. 256518 ตุลาคม 2565

142. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน ตุลาคม พ.ศ. 25656 ตุลาคม 2565

143. -ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน ตุลาคม 2565 6 ตุลาคม 2565

144. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 123 กันยายน 2565

145. Link สำหรับแจ้งปัญหาการใช้งาน ระบบสมัครสมาชิก คู่สมรส16 กันยายน 2565

146. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

147. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

148. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

149. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

150. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน กันยายน พ.ศ. 256512 กันยายน 2565

151. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน กันยายน พ.ศ. 256512 กันยายน 2565

152. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

153. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

154. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

155. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กันยายน พ.ศ. 256512 กันยายน 2565

156. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กันยายน พ.ศ. 256512 กันยายน 2565

157. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

158. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

159. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

160. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

161. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

162. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

163. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

164. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

165. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

166. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

167. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

168. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

169. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

170. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

171. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กันยายน 256512 กันยายน 2565

172. ประชาสัมพันธ์ ไฟล์นำเสนอการรับสมัครคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ 9 กันยายน 2565

173. ประชาสัมพันธ์ (ไฟล์นำเสนอ)การรับสมัครคู่สมรส และเจ้าหน้าที่ 9 กันยายน 2565

174. ประชาสัมพันธ์ (ไฟล์นำเสนอ) การสมัครสมาชิกของคู่สมรส อสม. และ การสมัครสมาชิกของ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลอสม.8 กันยายน 2565

175. ประชาสัมพันธ์ (วิดีโอ)แนวทางการสมัครสมาชิกคู่สมรส8 กันยายน 2565

176. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน สิงหาคม 25659 สิงหาคม 2565

177. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน กรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 120 กรกฎาคม 2565

178. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 256519 กรกฎาคม 2565

179. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอน กรกฏาคม พ.ศ. 256513 กรกฎาคม 2565

180. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน กรกฏาคม 25658 กรกฎาคม 2565

181. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 123 มิถุนายน 2565

182. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 123 มิถุนายน 2565

183. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 123 มิถุนายน 2565

184. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 123 มิถุนายน 2565

185. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 123 มิถุนายน 2565

186. -ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 123 มิถุนายน 2565

187. -ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน มิถุนายน 2565 ครั้งที่ 123 มิถุนายน 2565

188. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256513 มิถุนายน 2565

189. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนมิถุนายน พ.ศ. 256513 มิถุนายน 2565

190. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มิถุนายน 2565 7 มิถุนายน 2565

191. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน พฤษภาคม 2565 ครั้งที่ 123 พฤษภาคม 2565

192. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256519 พฤษภาคม 2565

193. แจ้งข่าว:สมาคมขอเปลี่ยนแปลงวันหักเงินสงเคราะห์เดือนพฤษภาคม 25656 พฤษภาคม 2565

194. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนพฤษภาคม พ.ศ. 25655 พฤษภาคม 2565

195. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน พฤษภาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ5 พฤษภาคม 2565

196. ข่าวประชาสัมพันธ์ การจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรองเดือน เมษายน 2565 ครั้งที่ 122 เมษายน 2565

197. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนเมษายน พ.ศ. 256521 เมษายน 2565

198. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนเมษายน พ.ศ. 25658 เมษายน 2565

199. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ8 เมษายน 2565

200. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน เมษายน 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ8 เมษายน 2565

201. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 122 มีนาคม 2565

202. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มีนาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ7 มีนาคม 2565

203. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มีนาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ7 มีนาคม 2565

204. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มีนาคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ7 มีนาคม 2565

205. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 25657 กุมภาพันธ์ 2565

206. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 121 มกราคม 2565

207. าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 121 มกราคม 2565

208. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 121 มกราคม 2565

209. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนธันวาคม พ.ศ. 256420 มกราคม 2565

210. จ่ายค่าพวงหรีด มกราคม 256518 มกราคม 2565

211. ยอดรับรองประจำเดือน และแผนการหักเงิน มกราคม 2565 จากที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ13 มกราคม 2565

212. รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนมกราคม พ.ศ. 25657 มกราคม 2565

213. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดิอนธันวาคม พ.ศ. 25647 ธันวาคม 2564

214. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25634 ธันวาคม 2564

215. รายชื่อผู้เสียชีวิตรอบรับรองเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.256424 พฤศจิกายน 2564

216. รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 256411 พฤศจิกายน 2564

217. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 119 ตุลาคม 2564

218. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนตุลาคม พ.ศ. 256411 ตุลาคม 2564

219. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนตุลาคม พ.ศ. 25648 ตุลาคม 2564

220. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนกันยายน พ.ศ. 256420 กันยายน 2564

221. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมาคมฯ ได้อัพเดทระบบการค้นหาสมาชิก20 กันยายน 2564

222. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 งวดที่ 120 กันยายน 2564

223. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนกันยายน พ.ศ. 25649 กันยายน 2564

224. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 118 สิงหาคม 2564

225. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 118 สิงหาคม 2564

226. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 256413 สิงหาคม 2564

227. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 25646 สิงหาคม 2564

228. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 121 กรกฎาคม 2564

229. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25648 กรกฎาคม 2564

230. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 25646 กรกฎาคม 2564

231. หนังสือเรียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งข่าวแก่สมาชิกสมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย ที่ถูกคัดชื่อออกจากการเป็นสมาชิก ชุดที่ 1/6429 มิถุนายน 2564

232. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 งวดที่ 118 มิถุนายน 2564

233. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่ลาออก10 มิถุนายน 2564

234. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 256410 มิถุนายน 2564

235. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 25647 มิถุนายน 2564

236. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 118 พฤษภาคม 2564

237. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการเรียกหักเงินเดือนพฤษภาคม 256413 พฤษภาคม 2564

238. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แผนการหักเงินเดือนพฤษภาคม 256413 พฤษภาคม 2564

239. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 256412 พฤษภาคม 2564

240. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 25647 พฤษภาคม 2564

241. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย รอบรับรองเดือนเมษายน 256422 เมษายน 2564

242. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 งวดที่ 119 เมษายน 2564

243. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนเมษายน พ.ศ. 25649 เมษายน 2564

244. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนเมษายน พ.ศ. 25645 เมษายน 2564

245. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 256412 มีนาคม 2564

246. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งข่าวจากสมาคม ฌกส.อสม. แห่งประเทศไทย12 มีนาคม 2564

247. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ให้ อสม. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะกาล11 มีนาคม 2564

248. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนมีนาคม พ.ศ. 25648 มีนาคม 2564

249. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือนมกราคม พ.ศ. 256425 กุมภาพันธ์ 2564

250. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 งวดที่ 125 กุมภาพันธ์ 2564

251. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อผู้เสียชีวิต รอบรับรอง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 256425 กุมภาพันธ์ 2564

252. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกถึงแก่ความตาย รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256425 กุมภาพันธ์ 2564

253. ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์ รอบรับรอง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 งวดที่ 125 กุมภาพันธ์ 2564

254. รายชื่อสมาชิกที่หักเงินไม่ได้ติดต่อกัน 3 เดือน25 กุมภาพันธ์ 2564

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ เพิ่มเพื่อน