ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนมกราคม 2564 7 มกราคม 2564
2 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนธันวาคม 2563 งวดที่ 1 25 ธันวาคม 2563
3 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง จ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนธันวาคม 2563 14 ธันวาคม 2563
4 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนธันวาคม 2563 4 ธันวาคม 2563
5 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนพฤศจิกายน 2563 งวดที่ 1 20 พฤศจิกายน 2563
6 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนพฤศจิกายน 2563 16 พฤศจิกายน 2563
7 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายค่าพวงหรีดและค่าพิธีกรรมตามศาสนาของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย รับรองเดือนพฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563
8 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ให้ อสม. สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ก่อนสิ้นสุดบทเฉพาะกาล 29 ตุลาคม 2563
9 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รอบการจ่ายเดือนตุลาคม 2563 29 ตุลาคม 2563
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์รับรองเดือนตุลาคม 2563 งวดที่ 1 29 ตุลาคม 2563
ข่าวทั้งหมด

ประกาศ
1 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 25 ธันวาคม 2563
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 23 ธันวาคม 2563
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 18 ธันวาคม 2563
4 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม. 9 ธันวาคม 2563
5 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคม ฌกส.อสม. ครั้งที่ 13/2563 24 พฤศจิกายน 2563
6 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคม ฌกส.อสม. ครั้งที่ 12/2563 27 ตุลาคม 2563
7 แจ้งปฏิทินการทำงานสำหรับการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 ตุลาคม 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 1 ตุลาคม 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 28 กันยายน 2563
10 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สมาคม ฌกส.อสม.แห่งประเทศไทย 21 กันยายน 2563
ประกาศทั้งหมด

นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์
นายกสมาคมฌกส.อสม.

นางบุญญาภา เครือวรรณ
ผู้จัดการ ฌกส.อสม.

Copyright © 2016 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สงวนสิทธิ์ทุกประการ